Dnes je 16.07.2024, svátek má Luboš

VALNÁ HROMADA

Co je to valná hromada?

Valná hromada jednoty je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji výbor jednoty nejméně jednou ročně, zpravidla do 30 dnů po roční účetní závěrce, a to způsobem v místě obvyklým alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program VH.

Funkce

  • projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru jednoty o činnosti, o hospodaření jednoty za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, plán činnosti a rozpočet na příští období a zprávu KK jednoty,
  • rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty a o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl. 10.1. stanov,
  • rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě,
  • rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, případně o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.
  • Před skončením funkčního období výboru jednoty stanoví VH počet členů výboru jednoty a volí starostu, místostarostu a jednatele jednoty, další členy výboru jednoty, jejich náhradníky, a to včetně náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy odboru sportu (dále jen „OS“), které v jejich nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu práv a povinností jejich zástupci zvolení valnou hromadou. Funkce starosty, jednatele a hospodáře jsou navzájem neslučitelné.
  • VH volí také členy a náhradníky kontrolní komise jednoty. V jednotách s menším počtem zletilých členů než 50 volí na místo kontrolní komise jednoty člena pověřeného kontrolou.

Ráno vždycky vyjde sluníčko, jděte vpřed a využijte každého dne, ať se děje, co se děje. (Iacocca)