Dnes je 17.06.2024, svátek má Adolf

VÝBOR

Členové

Starosta: Ing. David Hlaváč
Místostarosta: Roman Budín
Jednatel: Ing. Tomáš Káfuněk
Náčelník: Jiří Káfuněk
Náčelnice: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová
Hospodář: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová
Vzdělavatel: Ing. David Hlaváč
Člen výboru: Petr Drápela
Člen výboru: Ing. Petr Kudláč
Člen výboru: Petr Schulz

Co je to výbor jednoty?

Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty, řídí činnost jednoty v období mezi VH a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně šestkrát do roka a je svoláván starostou. Je odpovědný VH.

Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní úkony podepisují za jednotu starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty a dále jednatel. Po svém zvolení na valné hromadě volí mezi sebou činovníky a výkonné předsednictvo výboru jednoty.

Funkce

 • zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS,
 • rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty,
 • sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období,
 • zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí),
 • volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje jejich činnost,
 • rozhoduje o přijetí (případně pověřuje touto činností jiný orgán), vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty,
 • svolává VH jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v uplynulém roce.
 • Před skončením funkčního období připraví výbor jednoty pro VH jednoty návrh počtu členů výboru a KK jednoty a návrh kandidátek pro volbu
  a) starosty jednoty,
  b) členů nového výboru jednoty a jejich náhradníků a
  c) členů KK a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce.

Jediná věc, která má v životě cenu,je stavět sebe sama až na druhé místo. (I. S. Turgeněv)